Editorial Boards of MBP 2020-2025 

Chief Editor: Dr Praveen Saptarshi – Pune

Executive Editor: Dr Jyotiram More – Pune

Executive Editor: Dr Haridas Rathod- Nanded

Executive Editor: Dr Subhash Nikam – Nashik

Members:

Dr. Arjun Musmade – Pune

Dr. Balasaheb Jadhav-Kolhapur

Dr Y V Patil – Jalgaon

Dr. Manisha Patil – Dhule

Dr. Uttam Nile – Nandurbar

Dr. Sambhaji Shinde – Kolhapur

Dr. Sardar Patil- Ratanagiri

Dr. A. T. Patil – Nandurbar

Dr. Sunil Akhare – Amaravati

Dr. Nirmal Vijaya – Aurangabad

Dr. Anand Walankikar – Nanded

Dr. D. S. Suryawanshi – Dhule

Dr. Pramod Wadate -Nagpur

Dr. Vilas. J. Patil – Jalgaon

Dr Chandrakant kale – Solapur

Dr. Satrughun Bhore- Aurangabad

Dr. K. R Jadhav -Sangli

Dr. Madan Suryawanshi- Aurangabad

Dr. Sawan Deshmukh  – Amaravati

Dr. Suresh Ahire – Dhule

Dr. Sanjay Pagar – Nashik

Dr. Subarna Bandyopadhyay – Kolkata

Dr. Sunandal  Kittali – Belgavi

Scroll to top